Privacy / gegevensbescherming

Informatie over de gegevensverwerking voor deze website in overeenstemming met artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU bij het verzamelen van persoonsgegevens van de betrokkene

Zillertal-reisen Oosterom GmbH is verantwoordelijk voor deze website en moet u als aanbieder van een teledienst aan het begin van uw bezoek in een nauwkeurige, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm in duidelijke en eenvoudige taal informeren over de aard, omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens. Deze inhoud moet te allen tijde voor u beschikbaar zijn. 

Wij hechten veel belang aan de veiligheid van uw gegevens en de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming. De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de bepalingen van de geldende Europese en nationale wetgeving.

Wij willen u graag laten zien hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen met de volgende informatie over gegevensbescherming:

Zillertal-reisen Oosterom GmbH
Unterberg 226
A-6278 Hainzenberg Zillertal
Inschrijving in het handelsregister: FN 527299 s
Algemeen directeur: Matthijs Oosterom
Telefoon: +43 664 8613547
E-mailadres: info@zillertal-reisen.com

Toezichthouder voor gegevensbescherming
Er is geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, omdat niet aan de vereisten voor benoeming is voldaan.

Als u vragen heeft over gegevensbescherming of andere kwesties op het gebied van gegevensbescherming, kunt u een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: info@zillertal-reisen.com

A.    Algemeen

Voor een beter begrip zien we af van genderspecifieke differentiatie. In het belang van de gelijke behandeling zijn overeenkomstige voorwaarden van toepassing op alle geslachten. De betekenis van de gebruikte termen, zoals "persoonsgegevens" of de "verwerking ervan", is te vinden in artikel 4 van de AVG.

De persoonsgegevens die in het kader van deze website worden verwerkt, zijn onder meer:
- Voorraadgegevens (bijv. namen en adressen van klanten), 
- Contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, betalingsinformatie), 
- Gebruiksgegevens (bijv. bezochte pagina's op onze website) en 
- Inhoudelijke gegevens (bijv. invoer in online formulieren).  

B.    Specifiek

Privacybeleid
Wij garanderen dat wij uw gegevens alleen verwerken in verband met de verwerking van uw aanvragen en voor interne doeleinden, evenals voor het leveren van door u gevraagde diensten of inhoud. 

Basisprincipes van gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de relevante voorschriften inzake gegevensbescherming. De rechtsgrondslagen zijn:  
- Levering van onze contractuele diensten 
- Verwerking is een wettelijke verplichting
- Bestaan van uw elektronische toestemming (bijv. aanmelding voor de nieuwsbrief)
- Het afdwingen van onze gerechtvaardigde belangen

Wij laten u graag zien waar de bovenstaande rechtsgrondslagen zijn geregeld:

Verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen 
6 lid 1 sub b AVG

Verwerking om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
6 lid 1 sub c AVG

Toestemming
6 lid 1 sub a en 7 AVG

Verwerking ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen
6 lid 1 sub f AVG

Doorgifte van gegevens aan derden
Wij wijzen u erop dat gegevens aan derden worden doorgegeven.

Uw gegevens worden alleen aan derden doorgegeven in het kader van de wettelijke vereisten. Wij geven uw gegevens alleen door als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor contractuele doeleinden of op basis van gerechtvaardigde belangen bij de economische en effectieve bedrijfsvoering.

Als we onderaannemers gebruiken om onze diensten te verlenen, nemen we passende wettelijke voorzorgsmaatregelen en passende technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften.

Doorgifte van gegevens aan een derde land of een internationale organisatie
Onder een derde land moet worden verstaan landen waar de AVG niet rechtstreeks toepasselijk recht is. Dit omvat in principe alle landen buiten de EU of de Europese Economische Ruimte.

Wij willen u erop wijzen dat bij het gebruik van onze website gegevens kunnen worden doorgegeven aan een derde land als u de diensten selecteert die worden aangeboden via de "Cookie Consent Tool" die op de website wordt aangeboden. Als u geen dienst selecteert, worden er geen gegevens doorgegeven aan derden.

Er wordt rekening gehouden met het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Daarin staat dat het gaat om een veilig derde land of een veilige internationale organisatie die een adequaat beschermingsniveau biedt.

Voor de doorgifte van gegevens naar de VS geldt het volgende: Sinds juli 2023 heeft de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit (Data Privacy Framework) uitgevaardigd, waarin de VS wordt geïdentificeerd als een derde land met een gegevensbeschermingsniveau dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Het adequaatheidsbesluit kan nu dienen als basis voor gegevensoverdrachten aan gecertificeerde organisaties in de Verenigde Staten.

De gebruikte diensten in de VS zijn gecertificeerd in het kader van het Data Privacy Framework. Details zijn te vinden in de afzonderlijke diensten.

Duur van de opslag van uw persoonsgegevens
We houden ons aan de principes van dataminimalisatie en datavermijding. Dit betekent dat wij uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken of zoals vereist door de wet. voorzien in de verschillende bewaartermijnen. Als het betreffende doel niet meer van toepassing is, of na het verstrijken van de betreffende termijnen, worden uw gegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Contact
Door contact met ons op te nemen via de website, stemt u in met elektronische communicatie. In het kader van het elektronisch contact met ons opnemen worden persoonsgegevens verwerkt. De door u verstrekte informatie wordt uitsluitend opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. 

Graag geven wij u hiervoor de wettelijke basis:

• Verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen
6 lid 1 sub b AVG

Wij willen u erop wijzen dat e-mails tijdens het transport zonder toestemming en zonder aankondiging kunnen worden gelezen of gewijzigd. Verder willen wij u erop attenderen dat wij software gebruiken voor het filteren van ongevraagde e-mails (spamfilters). Het spamfilter kan worden gebruikt om e-mails te weigeren als deze door bepaalde kenmerken ten onrechte als spam zijn aangemerkt.

Welke rechten heeft u?
a) Recht van inzage
U hebt het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen gegevens. Op verzoek informeren wij u schriftelijk welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen. Dit omvat ook de herkomst en ontvangers van uw gegevens en het doel van de gegevensverwerking. 

b) Recht op rectificatie
U heeft het recht om uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen te laten corrigeren als deze onjuist zijn. Daarbij kunt u een beperking van de verwerking vragen, bijvoorbeeld als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist.

c) Recht op blokkering 
Verder kunt u uw gegevens laten blokkeren. Om te allen tijde rekening te kunnen houden met de blokkering van uw gegevens, moeten deze gegevens voor controledoeleinden in een blokkeringsbestand worden opgeslagen. 

d) Recht op gegevenswissing
U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten zijn. Indien een dergelijke verplichting bestaat, zullen wij uw gegevens op verzoek blokkeren. Als aan de relevante wettelijke vereisten is voldaan, zullen wij uw persoonsgegevens ook zonder uw verzoek verwijderen.

e) Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht om ons te verzoeken u de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te verstrekken in een formaat dat het mogelijk maakt deze over te dragen aan een andere entiteit.

f) Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
U hebt de mogelijkheid om met een klacht contact op te nemen met een van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming.

De voor ons verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteit:

Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit
Wickenburggasse 8
1080 Wenen
Telefoon: +43 1 521 52-25 69
E-mailadres: dsb@dsb.gv.at

Opmerking: Een klacht kan ook worden ingediend bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming binnen de EU.

g) Recht van bezwaar
U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e) en f), om redenen die verband houden met uw specifieke situatie; Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. 

Zillertal-reisen Oosterom GmbH zal uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Als persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame; Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

In het geval van een dergelijk bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor direct marketingdoeleinden. Het enige wat u hoeft te doen is ons een e-mail te sturen.

h) Recht op herroeping
U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zonder opgaaf van redenen in te trekken met werking voor de toekomst. U zult geen nadelen ondervinden van de herroeping. Het enige wat u hoeft te doen is ons een e-mail te sturen. 

Een dergelijke herroeping heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot het moment van de intrekking heeft plaatsgevonden op basis van de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG.

Om uw rechten als betrokkene uit te oefenen, kunt u ons een e-mail sturen naar het volgende adres: info@zillertal-reisen.com

Bescherming van uw persoonsgegevens 
Wij nemen de modernste contractueel overeengekomen, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd en zo de verwerkte gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden.

Zu den Sicherheitsmaßnahmen gehört insbesondere die verschlüsselte Übertragung von Daten zwischen Ihrem Browser und unserem Server. Hierzu wird eine 128-bit-SSL (AES 128) Verschlüsselungstechnik ein-gesetzt.

Uw persoonsgegevens worden op de volgende manieren beschermd (uittreksel): 
a) Het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens 
Om de vertrouwelijkheid van uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen te waarborgen, hebben wij verschillende maatregelen genomen om de toegang, toegang en toegang te controleren. 

b) Het handhaven van de integriteit van uw persoonsgegevens
Om de integriteit van uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen te behouden, hebben we verschillende maatregelen genomen om de overdracht en invoer te controleren.

c) Het handhaven van de beschikbaarheid van uw persoonsgegevens
Om de beschikbaarheid van uw bij ons opgeslagen gegevens te behouden, hebben wij verschillende maatregelen genomen om bestellingen en beschikbaarheid te controleren.

De gebruikte beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kunnen wij vanwege de onveilige aard van het internet de veiligheid van uw gegevensoverdracht naar onze website niet garanderen. Als gevolg hiervan is elke gegevensoverdracht door u op eigen risico. 

Bescherming van minderjarigen
Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, mogen ons alleen persoonlijke informatie verstrekken met de uitdrukkelijke toestemming van hun wettelijke voogden. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid.

Logbestanden van de server
De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

• Browsertype en -versie
• Gebruikt besturingssysteem
• Referrer-URL
• Hostnaam van de computer die toegang heeft
• Tijdstip van serververzoek
•IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

In overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG is de grondslag voor de gegevensverwerking ons gerechtvaardigd belang.

Cookies 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van uw internetbrowser worden opgeslagen. Cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk om de internetbrowser te herkennen. De bestanden worden gebruikt om de browser te helpen bij het navigeren door de website en om optimaal gebruik te maken van alle functies.

Tool voor toestemming voor cookies
Deze website maakt gebruik van een zogenaamde "cookie consent tool" om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies waarvoor toestemming vereist is en op cookies gebaseerde toepassingen. De "Cookie Consent Tool" wordt aan gebruikers getoond wanneer ze de site bezoeken in de vorm van een interactieve gebruikersinterface, waarop toestemming kan worden gegeven voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen door het vakje aan te vinken.

Door het gebruik van de tool worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming nodig is, alleen geladen als de betreffende gebruiker de overeenkomstige toestemming geeft door het vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het betreffende eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daarvoor toestemming is gegeven.

De tool stelt technisch noodzakelijke cookies in om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonsgegevens van gebruikers worden in principe niet verwerkt.

Als in individuele gevallen persoonsgegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt met het oog op het opslaan, toewijzen of loggen van cookie-instellingen, gebeurt dit in overeenstemming met artikel 6, lid 1.

1 sub f AVG op basis van ons gerechtvaardigde belang bij een wettelijk conform, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en daarmee bij een wettelijk conforme vormgeving van onze website.

Een andere rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG. Als verantwoordelijke partij zijn wij wettelijk verplicht om het gebruik van technisch overbodige cookies afhankelijk te maken van de toestemming van de betreffende gebruiker.

Meer informatie over de exploitant en de instellingsmogelijkheden van de cookie-toestemmingstool vindt u direct in de betreffende gebruikersinterface op onze website.

Facebook-pixel voor het maken van aangepaste doelgroepen 
Op onze website maken wij ook gebruik van de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Meta, dat wordt geëxploiteerd door Meta Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

Wanneer een gebruiker op een advertentie klikt die op Facebook wordt weergegeven, wordt op basis van zijn of haar uitdrukkelijke toestemming door Facebook Pixel een toevoeging aan de URL van onze gelinkte pagina toegevoegd. Vervolgens wordt deze URL-parameter na het doorsturen naar de browser van de gebruiker via een cookie in de browser van de gebruiker geschreven, die onze gelinkte pagina zelf instelt.

De cookie wordt vervolgens gelezen door de Facebook-pixel en maakt het mogelijk om de gegevens, inclusief specifieke klantgegevens, door te sturen naar Facebook.

De Facebook-pixel stelt Facebook in staat om bezoekers van onze website te bepalen als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties"). 

Wij gebruiken de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten die worden bepaald op basis van de bezochte websites), die wij doorgeven aan Facebook (zogenaamde "Custom Audiences").

Daarnaast evalueren we ook de effectiviteit van onze Facebook-advertenties voor statistische of marktonderzoeksdoeleinden door bij te houden of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website zijn doorgestuurd (zogenaamde "conversie").

De verzamelde gegevens stellen ons niet in staat om conclusies te trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met de Facebook-richtlijnen voor gegevensgebruik (https://www.facebook.com/about/privacy/). 

De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen om advertenties op en buiten Facebook te plaatsen.

De gegevensverwerking in verband met het gebruik van de Facebook-pixel vindt alleen plaats als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG.

Gegevens worden doorgegeven aan een derde land (in dit geval de VS) of een internationale organisatie. Sinds juli 2023 is er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (Data Privacy Framework), dat de VS identificeert als een derde land met een niveau van gegevensbescherming dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Het adequaatheidsbesluit kan nu dienen als basis voor gegevensoverdrachten aan gecertificeerde organisaties in de Verenigde Staten.

Volgens de lijst met gecertificeerde bedrijven die is gepubliceerd door het Amerikaanse ministerie van Handel, wordt Meta Platforms, Inc. vermeld als een gecertificeerd bedrijf.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze dienst via de cookie-instellingen 

Google Ads en Google Conversion Tracking
Deze website maakt gebruik van Google Ads. Ads is een online advertentieprogramma dat wordt aangeboden door Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
In het kader van Google Ads maken wij gebruik van zogenaamde conversietracking.

Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie geplaatst voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies verlopen na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.
Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie.

De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van Ads-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken samen te stellen voor advertentieklanten die zich hebben aangemeld voor conversietracking.

Klanten zien het totale aantal gebruikers dat op uw advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de cookie van Google Conversion Tracking via uw internetbrowser onder Gebruikersinstellingen enigszins te deactiveren. Ze worden dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

Voor deze gegevensverwerking geldt uw toestemming, art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze dienst via de cookie-instellingen 

Opmerking over de gegevensverwerking in de VS door Google: Als u op "Alles accepteren" klikt, gaat u er ook mee akkoord dat uw gegevens in de VS kunnen worden verwerkt in de zin van artikel 49, lid 1, zin 1, onder a) van de AVG. Volgens de huidige juridische situatie wordt de VS beschouwd als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming.

Het risico bestaat dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden. Momenteel zijn er geen rechtsmiddelen om actie te ondernemen tegen deze praktijk. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze dienst via de cookie-instellingen 

Meer informatie over Google Ads en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de 
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies Alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies activeren wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Google Tag Manager
Wij maken gebruik van de dienst Google Tag Manager van Google. "Google" is een groep bedrijven die bestaat uit Google Ireland Ltd. (aanbieder van de service), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en andere dochterondernemingen van Google LLC.

De Google Tag Manager is een ondersteunende dienst en verwerkt persoonsgegevens alleen voor technisch noodzakelijke doeleinden. Google Tag Manager zorgt voor het laden van andere componenten, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. 

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de hierboven beschreven verwerking van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG in combinatie met § 25 TTDSG.

Gegevens worden doorgegeven aan een derde land (in dit geval de VS) of een internationale organisatie.

Sinds juli 2023 is er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (Data Privacy Framework), dat de VS identificeert als een derde land met een niveau van gegevensbescherming dat vergelijkbaar is met dat van de EU.

Het adequaatheidsbesluit kan nu dienen als basis voor gegevensoverdrachten aan gecertificeerde organisaties in de Verenigde Staten. Volgens de lijst van gecertificeerde bedrijven die is gepubliceerd door het Amerikaanse ministerie van Handel, wordt Google LLC. vermeld als een gecertificeerd bedrijf.

Nieuwsbrief
Als u zich abonneert op onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Hiervoor worden persoonsgegevens verzameld. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres.

Het verstrekken van andere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Deze gegevens worden door ons gebruikt voor onze eigen reclamedoeleinden in de vorm van de e-mailnieuwsbrief, op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven als volgt: "Abonneer u op de nieuwsbrief"

Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double-opt-in-procedure. Dit betekent dat wij u pas een e-mailnieuwsbrief sturen nadat u ons uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief.  Wij sturen u dan een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen door op de betreffende link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door de Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres en de datum en het tijdstip van de aanmelding op om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door ons een e-mail te sturen, info@zillertal-reisen.com. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze verzendlijst voor de nieuwsbrief verwijderd en opgenomen in een blokkeringsbestand om ervoor te zorgen dat u uw toestemming intrekt.

Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount
In overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt voor zover dit noodzakelijk is, indien u deze aan ons verstrekt bij het openen van een klantaccount.

Welke gegevens nodig zijn om een rekening te openen, kunt u vinden in het invoerscherm van het betreffende formulier op onze website. Uw klantaccount kan op elk moment worden verwijderd en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovengenoemde adres van de verwerkingsverantwoordelijke.

Na het wissen van uw klantaccount worden uw gegevens gewist, voor zover alle in dit verband gesloten contracten volledig zijn verwerkt, er geen wettelijke bewaartermijnen zijn die anders bepalen en er geen legitiem belang van onze kant is bij de verdere opslag.

Verstrekking van persoonsgegevens voor betaling
In het kader van de afwikkeling van betalingen geven wij betalingsgegevens door aan de opdrachtgevende kredietinstelling.

Betaling voor online boekingen:
Betaling met "creditcard": Als u ervoor kiest om met een creditcard te betalen, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens en de benodigde gegevens (naam, creditcardnummer,...) doorgegeven aan de betreffende aanbieder. 

Bij betaling via PayPal geven wij de betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd). PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietrapport uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien aangeboden – "aankoop op rekening" via PayPal.

PayPal gebruikt het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over het aanbieden van de betreffende betaalmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure.

Bij de berekening van de scorewaarden worden onder andere adresgegevens meegenomen. Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de gebruikte kredietbureaus, verwijzen wij u naar het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Als alternatief kunt u ook direct ter plaatse met pinpas of contant betalen.

Sociale netwerken
Naast dit online aanbod zijn wij ook aanwezig op verschillende sociale media, die u kunt bereiken via overeenkomstige knoppen op onze website. Als u een dergelijke aanwezigheid bezoekt, kunnen persoonsgegevens worden gegevens die worden doorgegeven aan de aanbieder van het sociale netwerk. Naast de opslag van de gegevens die u specifiek in deze sociale media hebt ingevoerd, kunnen ook andere informatie worden verwerkt door de aanbieder van het sociale netwerk.

 

Cookies aanpassen

Wil je jouw cookie voorkeuren toch aanpassen? Klik dan op de knop hieronder.