Alg. voorwaarden wet pakketreizen

 

1. Toepassingsgebied en definities
1.1. Een reisorganisator is een ondernemer die direct of via een andere ondernemer of samen met een andere ondernemer pakketreizen samenstelt (in de zin van artikel 2 lid 2 PRG) en deze contractueel belooft of aanbiedt (zie artikel 2 lid 7 PRG). De reisorganisator verricht zijn diensten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de Wet Pakketreizen (PRG) en de Verordening Pakketreizen (PRV) met de zorg van een voorzichtig ondernemer.
Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon die ondernemer is volgens § 1 KSchG (cf. § 2 § 9 PRG).
Onder touroperator wordt hierna het bedrijf Zillertal-Reisen Oosterom GmbH verstaan.


1.2. De algemene voorwaarden worden geacht te zijn overeengekomen als ze zijn verzonden voordat de reiziger door een contractuele verklaring aan een contract is gebonden of de reiziger de inhoud ervan heeft kunnen inzien. Ze vormen een aanvulling op de pakketreisovereenkomst die met de reiziger is gesloten. Indien de reiziger voor derden (medereizigers) boekt, bevestigt hij daarmee dat hij door deze derden gemachtigd is om voor hen een aanbieding te verkrijgen, voor hen de algemene voorwaarden overeen te komen en voor hen een pakketreisovereenkomst af te sluiten. De reiziger die voor zichzelf of voor een derde een boeking maakt, wordt daarom als opdrachtgever beschouwd en neemt in overeenstemming met artikel 7 (2) PRG de verplichtingen op zich die voortvloeien uit het contract met de reisorganisator (betalingen, Contract, enz.).


1.3. Een reiziger is elke persoon die voornemens is een overeenkomst af te sluiten die onder de bepalingen van de Wet pakketreizen valt (bijv. Pakketreisovereenkomst) of die gerechtigd is gebruik te maken van reisdiensten op basis van een dergelijke overeenkomst.


1.4. De catalogus en de website van de reisorganisator dienen slechts als reclamemedium. De pakketreizen en andere diensten die daarin worden aangeboden, zijn geen aanbiedingen (zie 2.2.).


1.5. Een pakketreiscontract is het contract dat wordt gesloten tussen de reisorganisator en de reiziger voor een pakketreis.


1.6. Onder reisprijs wordt verstaan het door de reiziger te betalen bedrag vermeld in de pakketreisovereenkomst.

1.7. Analoog aan Art 2 lit a VO 1107/2006 (rechten van gehandicapte luchtreizigers en luchtreizigers met beperkte mobiliteit), is een persoon met beperkte mobiliteit een persoon met een lichamelijke handicap (sensorisch of motorisch, permanent of tijdelijk) die het recht heeft om onderdelen van de pakketreis te gebruiken (bijv. gebruik van een vervoermiddel, accommodatie) en vereist dat de diensten worden overeengekomen om te zijn aangepast aan de speciale behoeften van deze persoon.


1.8. Onvermijdelijke en buitengewone of onvoorspelbare omstandigheden zijn incidenten / gebeurtenissen / omstandigheden buiten de sfeer / controle van de persoon die ze inroept en waarvan de gevolgen niet konden worden vermeden, zelfs als alle redelijke voorzorgsmaatregelen waren genomen (bijv. Oorlogshandelingen, ernstige aantasting van de Veiligheid zoals terrorisme, uitbraken van ernstige ziekten, natuurrampen, weersomstandigheden die een veilige reis verhinderen, enz.) (Zie Sectie 2, Paragraaf 12 PRG).


1.9. De Wet Pakketreizen en de algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op pakketreisovereenkomsten die tussen twee ondernemers tot stand komen op basis van een algemene overeenkomst over de organisatie van dienstreizen (bijvoorbeeld raamovereenkomst).


2. Taken van de touroperator
2.1. Op basis van de door de reiziger verstrekte informatie stelt de reisorganisator reissuggesties op voor de reiziger. Deze zijn niet bindend en zijn dus nog geen aanbiedingen in de zin van § 4 PRG. Indien op basis van de door de reiziger verstrekte informatie geen reissuggesties kunnen worden gedaan (geen varianten, geen diensten etc.), zal de reisorganisator de reiziger hierover informeren.
De reissuggesties zijn gebaseerd op de door de reiziger verstrekte informatie, waardoor door de reiziger verstrekte onjuiste en / of onvolledige informatie - bij gebreke van informatie van de reiziger - de basis kan vormen van de reissuggesties. Bij het maken van reissuggesties (zonder aanspraak op volledigheid) kunnen bijvoorbeeld de prijs, de vakbekwaamheid van de dienstverlener, kortingen, het beste prijsprincipe en andere parameters als parameters worden gebruikt.


2.2. Indien de reiziger een specifiek belang heeft bij een van de reisvoorstellen die de reisorganisator hem voorlegt, stelt de reisorganisator een reisaanbod op op basis van het reisvoorstel conform het bepaalde in § 4 PRG, voor zover deze relevant zijn voor de reis. Het door de touroperator opgestelde reisaanbod bindt de touroperator. Wijzigingen aan de precontractuele informatie in het reisaanbod als gevolg van prijs- of serviceveranderingen zijn mogelijk, mits de reisorganisator dit in het reisaanbod heeft gereserveerd, hij de reiziger duidelijk, begrijpelijk en duidelijk informeert over de wijzigingen vóór het sluiten van het pakketreiscontract en de wijzigingen zijn overeengekomen tussen de reiziger en Touroperator (zie § 5 Abs 1 PRG). Een overeenkomst tussen de reisorganisator en de reiziger komt tot stand wanneer het reisaanbod door de reiziger wordt aanvaard (= contractuele verklaring van de reiziger).Het contract tussen de reisorganisator en de reiziger komt tot stand wanneer het reisaanbod door de reiziger wordt aanvaard (= contractuele verklaring van de reiziger).


2.3. De reisorganisator adviseert en informeert de reiziger op basis van de gegevens die de reiziger aan de reisorganisator verstrekt. De reisorganisator presenteert de door de reiziger gevraagde pakketreis naar beste weten, rekening houdend met de gebruikelijke omstandigheden van het betreffende land / bestemming van bestemming en met eventuele bijzondere kenmerken van de pakketreis (bijv. Expeditiereizen). Een verplichting om informatie te verstrekken over algemeen bekende omstandigheden (bijv. Topografie , Klimaat, flora en fauna van de door de reiziger gewenste bestemming, etc.) bestaat niet als er, afhankelijk van het type pakketreis, geen omstandigheden zijn die aparte opheldering behoeven of als er geen opheldering is over de voorwaarden voor de verstrekking en het proces of de Uitvoering van de af te spreken diensten is noodzakelijk. In principe moet er rekening mee gehouden worden dat de reiziger bewust voor een andere omgeving kiest en dat de norm, de uitrusting, het eten (vooral specerijen) en hygiëne gebaseerd zijn op de voor het land / plaats van bestemming gebruikelijke regionale normen / criteria.

2.4. De reisorganisator informeert de reiziger in overeenstemming met § 4 PRG voordat hij door een contractverklaring aan een pakketreiscontract wordt gebonden:


2.4.1 Over het bestaan van een pakketreis met behulp van het standaard informatieblad in overeenstemming met Sectie 4 (1) PRG.


2.4.1. Over de informatie vermeld in artikel 4 (1) PRG, op voorwaarde dat dit relevant is voor de overeen te komen pakketreis en noodzakelijk is voor de uitvoering en levering van diensten (bijv. Alleen voor een strandvakantie zijn geen verwijzingen naar bezoeken zoals studiereizen etc. vereist, tenzij deze deel uitmaken van de overeengekomen diensten).


2.4.2. Of de overeen te komen pakketreis over het algemeen geschikt is voor mensen met beperkte mobiliteit (zie 1.6.), Op voorwaarde dat deze informatie relevant is voor de betreffende pakketreis (artikel 4, lid 1, punt 1, lit. h PRG).


2.4.3. Over algemene paspoort- en visumvereisten van het land van bestemming, inclusief de geschatte deadlines voor het verkrijgen van een visum en het afhandelen van gezondheidsformaliteiten (artikel 4 (1) (6) PRG), op voorwaarde dat deze informatie relevant is voor de pakketreis in kwestie. Op verzoek zal de touroperator informatie verstrekken over deviezen- en douanevoorschriften. Bovendien kunt u algemene informatie over paspoort- en visumvereisten, gezondheidsformaliteiten en deviezen- en douanevoorschriften voor reizigers met de Oostenrijkse nationaliteit vinden door het gewenste land van bestemming te selecteren op https://www.bmeia.gv.at/reise-urlaub/reiseinformation/laender / - of door EU-burgers van hun respectieve vertegenwoordigende autoriteiten. Aangenomen wordt dat een geldig paspoort (bijv. Niet verlopen, niet opgegeven als gestolen of verloren, etc.) vereist is voor reizen naar het buitenland, en de reiziger is verantwoordelijk voor de geldigheid ervan. De reiziger is verantwoordelijk voor het naleven van de hem medegedeelde gezondheidsformaliteiten zelf verantwoordelijk. De reiziger is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een noodzakelijk visum, tenzij de reisorganisator of reisagent ermee heeft ingestemd voor een dergelijk visum te zorgen.

2.5. De reisorganisator informeert de reiziger over de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij overeenkomstig artikel 11 Vo. 2111/05, op voorwaarde dat dit reeds bepaald is bij het sluiten van het contract. Als de uitvoerende luchtvaartmaatschappij bij het sluiten van het contract nog niet is bepaald, zal de touroperator de reiziger informeren over de luchtvaartmaatschappij die de vlucht waarschijnlijk zal uitvoeren. Zodra de uitvoerende luchtvaartmaatschappij is bepaald of als er na boeking een wijziging in de uitvoerende luchtvaartmaatschappij plaatsvindt, wordt de reiziger zo spoedig mogelijk geïnformeerd.


2.6. Speciale wensen van de reiziger in de zin van verzoeken van klanten (bijv. Zeezicht) zijn in principe niet bindend en geven geen aanleiding tot enige juridische claim, zolang deze wensen niet zijn bevestigd door de reisorganisator in de zin van een specificatie van de reiziger volgens § 6 Abs 2 Z 1 PRG. Als dit wordt bevestigd, is er een bindende belofte van nakoming.
De aanvaarding van verzoeken van klanten door de touroperator is slechts een toezegging om ze door te sturen naar de specifieke dienstverlener of om te verduidelijken of ze kunnen worden vervuld, en is geen juridisch bindende toezegging zolang deze niet is bevestigd door de touroperator.


2.7. Indien de reiziger niet rechtstreeks bij de reisorganisator boekt (bijv. Door het filiaal te bezoeken, telefonisch of per e-mail een aanvraag in te dienen, etc.), zijn de bepalingen van artikel 2 van deze voorwaarden via een reisagent op hem van toepassing.


3. Bevoegdheden van de reisagent en ter plaatse geboekte diensten
3.1. Reisagenten zijn door de reisorganisator niet gemachtigd om afwijkende afspraken te maken, informatie te verstrekken of toezeggingen te doen die de overeengekomen inhoud van de pakketreisovereenkomst wijzigen, verder gaan dan de contractueel door de reisorganisator beloofde diensten of het reisaanbod tegenspreken. Reiscatalogi en internetadvertenties die niet door de reisorganisator zijn gepubliceerd, binden de reisorganisator en zijn prestatieverplichting niet, tenzij deze in het reisaanbod of de inhoud van de prestatieverplichting van de reisorganisator bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de reisorganisator en de reiziger zijn opgenomen.


3.2. Diensten ter plaatse geboekt door derden van de reisorganisator of dienstverleners die niet aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, binden de reisorganisator en diens prestatieverplichting niet en worden niet aan de reisorganisator toegerekend, tenzij deze diensten uitdrukkelijk door de reisorganisator zijn bevestigd / geautoriseerd (zie ook 20.5.).


4. Verplichting van de passagier om informatie te verstrekken en mee te werken
4.1. De reiziger moet de reisorganisator - eventueel met hulp van een reisagent, indien geboekt via een dergelijk bedrijf - alle relevante persoonlijke informatie (bijv. Geboortedatum, nationaliteit enz.) En relevante informatie (bijv. Geplande invoer / transport van medicijnen, prothesen, dieren) aan de reisorganisator geven. etc.) tijdig, volledig en waarheidsgetrouw. De reiziger moet de reisorganisator informeren over alle omstandigheden in zijn persoon of die van medereizigers (bv. Allergieën, voedselintolerantie, geen reiservaring etc.) en over zijn of de speciale behoeften van zijn medereizigers, in het bijzonder over een bestaande beperkte mobiliteit of gezondheidstoestand en anderen Beperkingen die relevant kunnen zijn voor het opstellen van reisaanbiedingen of voor de uitvoering of uitvoering van een pakketreis met de overeen te komen diensten (bijv. Voor wandeltochten enz.), Indien nodig met het verstrekken van volledig gekwalificeerd bewijs (bijv. Medische verklaring), informeren.


4.2. Het wordt de reiziger aanbevolen in geval van beperkte mobiliteit of andere beperkingen of speciale behoeften zoals gedefinieerd in punt 4.1. (bijv. de behoefte aan speciale medicatie, regelmatige medische behandelingen, enz.) die de uitvoering van de reis waarschijnlijk zullen verstoren, dient u voor het boeken met een arts te overleggen of de noodzakelijke reisvaardigheid wordt geboden.


4.3. Als de mobiliteit van de reiziger beperkt is in de periode tussen het sluiten van het contract en het begin van de pakketreis of als er andere beperkingen zijn in de zin van 4.1. de reiziger dient de reisorganisator hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen - waarbij de schriftelijke vorm als bewijsredenen wordt aanbevolen - zodat deze kan beslissen of de reiziger kan blijven deelnemen aan de pakketreis zonder zichzelf of zijn medereizigers in gevaar te brengen, of de reiziger uit te sluiten en zich terug te trekken uit het contract is gerechtvaardigd. Indien de reiziger zijn mededelingsplicht niet volledig of niet tijdig nakomt en de reisorganisator verklaart de overeenkomst te herroepen, heeft de reisorganisator recht op schadevergoeding conform de forfaitaire schadevergoeding.


4.4. De reiziger die voor zichzelf of voor een derde (medereizigers) boekt, wordt aangemerkt als opdrachtgever en neemt de verplichtingen uit de overeenkomst met de reisorganisator op zich (bijv. Betaling van de Betaling; alleen de klant heeft het recht om zich terug te trekken uit het contract, enz.) (Zie 1.2.).


4.5. De reiziger is verplicht om alle contractuele documenten (bijv. Pakketreiscontract, boekingsbevestiging, vouchers, vouchers) die door de reisorganisator worden verstrekt, te controleren op feitelijke juistheid van zijn informatie / gegevens en op eventuele discrepanties (typografische fouten; bijv. Naam, geboortedatum) evenals onvolledigheid en in geval van onnauwkeurigheden / Afwijkingen / onvolledigheid deze aan de reisorganisator ter correctie onmiddellijk - waarbij de schriftelijke vorm
Het wordt aanbevolen om bewijs te leveren - om te worden gecommuniceerd. Eventuele meerwerkzaamheden die hierdoor ontstaan, indien dit meerwerk is gebaseerd op door de reiziger verstrekte onjuiste of onjuiste gegevens, komen voor rekening van de reiziger, waarbij de vergoeding minimaal € 1000, - bedraagt.

4.6. In het geval dat het contractueel overeengekomen retourvervoer van de reiziger door onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden niet mogelijk is, draagt de reisorganisator de kosten voor de benodigde accommodatie voor maximaal drie nachten. Dit geldt niet voor passagiers met beperkte mobiliteit (in overeenstemming met artikel 2, letter a van Verordening (EG) nr. 1107/2006 betreffende de rechten van gehandicapte passagiers en passagiers met beperkte mobiliteit) en hun medepassagiers, voor zwangere passagiers, voor niet-begeleide minderjarigen en voor Reizigers die bijzondere medische zorg nodig hebben, mits de genoemde personen de reisorganisator 48 uur voor aanvang van de reis informeren over hun bijzondere behoeften, die niet bestonden op het moment van boeking of die niet bij hen bekend hoefden te zijn (zie 4.3.).


4.7. Overeenkomstig artikel 11 (2) PRG moet de reiziger elke contractbreuk van de overeengekomen reisdiensten onmiddellijk en volledig melden, inclusief een specifieke beschrijving van het gebrek aan overeenstemming / gebrek, zodat de reisorganisator in staat kan worden gesteld het gebrek aan overeenstemming te identificeren - als dit afhangt van Individuele gevallen zijn mogelijk of haalbaar - rekening houdend met de respectievelijke omstandigheden (bijv. Tijdsverschil, onmogelijkheid om contact te leggen tijdens een expeditie, beschikbaarheid van een alternatief of een ruil- / verbeteringsmogelijkheid, etc.) en de daarbij behorende inspanning (bijv. Een vervangende kamer opruimen, een vervangend hotel zoeken, etc.) ) ter plaatse te repareren. Indien de reiziger boekt via een reisagent en er treedt een conformiteitsgebrek op tijdens de kantooruren van de reisagent, dan moet de reiziger het conformiteitsgebrek aan de agent melden. De reiziger wordt aangeraden om het schriftelijke formulier te gebruiken, vooral om bewijsredenen. Buiten de normale kantooruren moet de reiziger elk gebrek aan overeenstemming melden aan de vertegenwoordiger van de reisorganisator ter plaatse of, indien dit niet het geval is en / of niet contractueel verschuldigd is, rechtstreeks aan de reisorganisator via het noodnummer dat in het pakketreiscontract is vermeld. Het niet melden van een contractbreuk, als herstelmaatregelen ter plaatse en een melding redelijk zouden zijn geweest, zal van invloed zijn op eventuele garantieclaims van de reiziger. Het niet melden kan ook worden aangemerkt als bijdragende nalatigheid in overeenstemming met artikel 12 (2) PRG met betrekking tot schadeclaims (artikel 1304 ABGB). Een melding van een gebrek aan overeenstemming leidt niet tot een prestatiebelofte van de reisorganisator.


4.8. De reiziger is verplicht de overeengekomen reisprijs in het kader van de overeengekomen pakketreisovereenkomst tijdig en conform de betalingsvoorwaarden te voldoen. In het geval dat de aanbetaling of de laatste betaling niet op tijd of niet volledig wordt gedaan, behoudt de reisorganisator zich het recht voor om de overeenkomst op te zeggen na het stellen van een herinnering en om eventuele aanvullende vergoedingen aan te spreken, ongeacht de forfaitaire vergoeding.


4.9. In het geval van het doen gelden en ontvangen van betalingen uit claims voor schadevergoeding of prijsverlagingsclaims in de zin van artikel 12 (5) PRG (bijv. Compensatiebetaling in overeenstemming met Art 7 FluggastrechteVO) of in het geval van het ontvangen van andere betalingen en diensten van dienstverleners of derden op basis van Aanspraken op schadevergoeding of prijsverlaging door de reiziger tegen de reisorganisator rekening moet worden gehouden (bijv. uitbetalingen door het hotel), de reisagent of touroperator moet hiervan volledig en naar waarheid worden geïnformeerd.


4.10. Bij een gebrek aan overeenstemming is de reiziger fundamenteel verplicht om de schade tot een minimum te beperken (artikel 1304 ABGB).


5. Verzekering
5.1. Wanneer u op vakantie reist, dient u er rekening mee te houden dat u geen waardevolle voorwerpen, belangrijke documenten enz. Meeneemt. In het geval van belangrijke documenten raden we aan om kopieën te maken en te gebruiken - voor zover het gebruik ervan is toegestaan. Diefstal van kostbaarheden kan niet worden uitgesloten en moet in het algemeen door de reiziger zelf worden gedragen, aangezien het algemene risico voor het leven wordt gerealiseerd.


5.2. Het wordt aanbevolen een verzekering af te sluiten (reisannuleringsverzekering, reisonderbrekingsverzekering, bagageverzekering, reisaansprakelijkheidsverzekering, internationale reisziektekostenverzekering, bescherming tegen vertragingen, persoonlijke bescherming, etc.) die voldoende dekking garandeert vanaf de datum van het pakketreiscontract tot het einde van de pakketreis.


6. Boeking / sluiten van contract / aanbetaling
6.1. De pakketreisovereenkomst komt tot stand tussen de delightful en de reisorganisierungs aangezien hij akkoord gaat met de verzekerde onderdelen van het contract (prijzen, service en datum) en de Reiziger het aanbod van de reisorganisor aanvaardt. Hieruit ontstaan rechten en plichten voor de reisorganisator en de charme.


6.2. Tenzij anders overeengekomen, bedient de charmante een aanbetaling van 30% van de reisprijs te doen op de rekening vermeld in de pakketreisovereenkomst (of op de rekening opgegeven door de reisagent binnen 14 dagen na ontvangst van de pakketreisovereenkomst, maar niet eerder dan 11 einde van de pakketreis) account).


6.3. India een overeenkomst binnen 14 dagen voor vertrek dead stand komt, de gehele reissom direct bij ontvangst van de pakketreisovereenkomst te zijn overgemaakt op de daar aangegeven rekening (of op de door de reisagent aangegeven rekening).


6.4. Als de Reiziger voldoet aan zijn betalingsverplichtingen volgens 6.2. van 6.3. niet daarna de reisorganisierungs zich het recht voor om na een aanmaning met een deadline de overeenkomst op te zeggen en een vergoeding te eisen in overeenstemming met de forfaitaire vergoedingen.


7. Kantines met uitstekende mobiliteit
Of een pakketreis specifiek geschikt is voor mensen met beperkte mobiliteit, hangt af van het individuele geval, rekening houdend met het type en de omvang van de beperkte mobiliteit, de aard van de pakketreis (bv. Avontuurlijke reizen, studiereis, stedentrip, etc.) , het land van bestemming / bestemming, het vervoermiddel (bv. bus, vflug, schip etc.), evenals de accommodatie (bijv. hotel, berghut, tent etc.). Cafetaria's met een perfecte mobiliteit moeten worden gegeven aan de rijstorganisator, die verantwoordelijk is voor de pakketprijs in het specifieke geval voor hen geschikt is. De geschiktheid van een pakketreis in een specifiek geval voor mensen met beperkte mobiliteit betekent niet dat alle diensten die kunnen worden vermeld in het pakketreiscontract zijn inbegrepen zijn gebruikt door de persoon met beperkte mobiliteit (een hotelcomplex kan bijvoorbeeld kwam haar voorbeeld managed mobiliteit De echte niet dat de gehele faciliteit (bijv. Gebruik van het zwembad etc.) geschikt is voor mensen met beperkte mobiliteit). Als dit het geval is en de persoon met beperkte mobiliteit de pakketreis, houdt de touroperator een handicapregistratie bij. Dit is de basis van de af te sluiten pakketreisovereenkomst.


7.1. De touroperator kan de boeking van een pakketreis door een persoon met beperkte mobiliteit weigeren, op voorwaarde dat de touroperator en / of een van de plaatsvervangende agenten (bijv. Hotel, luchtvaartmaatschappij, enz.) Tot de conclusie komen na een zorgvuldige beoordeling van de specifieke eisen en behoeften van de reiziger. niet veilig en in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften vervoerd / ondergebracht kunnen worden of tot de conclusie kunnen komen dat de specifieke pakketreis niet geschikt is voor de reiziger.


7.2. De reisorganisator en / of een van de plaatsvervangende agenten (bv. Luchtvaartmaatschappij, hotel enz.) Behoudt zich het recht voor om vervoer / accommodatie te weigeren van een reiziger die geen contact heeft opgenomen met de reisorganisator in overeenstemming met 4.1. en / of 4.3. van de AV voldoende om hen te informeren over hun beperkte mobiliteit en / of speciale behoeften, zodat de reisorganisator en / of plaatsvervangende agenten de mogelijkheid van veilig en organisatorisch haalbaar vervoer / accommodatie kunnen beoordelen.


7.3. De reisorganisator behoudt zich het recht voor om reizigers te weigeren die naar het oordeel van de reisorganisator en / of een van de plaatsvervangende agenten (bv.luchtvaartmaatschappij, hotel enz.) Niet kunnen reizen of niet geschikt zijn voor de pakketreis vanwege het verloop van de reis, de reisbestemming enz. Vormt een risico voor uzelf of anderen tijdens de pakketreis om deelname aan de pakketreis om veiligheidsredenen te weigeren.


8. Pakketreisovereenkomst
8.1. Bij het afsluiten van een pakketreisovereenkomst of direct daarna ontvangt de reiziger een kopie van het contractdocument of een bevestiging van het contract op een vaste gegevensdrager (bijv. Papier, e-mail). Indien de pakketreisovereenkomst in gelijktijdige aanwezigheid van de contractpartijen tot stand komt, heeft de reiziger recht op een papieren versie. Bij overeenkomsten die buiten de bedrijfsruimten worden gesloten in de zin van § 3 nr. 1 FAGG, stemt de reiziger ermee in om de kopie of bevestiging van de pakketreisovereenkomst alternatief op een andere vaste gegevensdrager (bijv. E-mail) te ontvangen.


8.2. Tenzij anders overeengekomen, ontvangt de reiziger de boekingsvouchers, vouchers, tickets en tickets, informatie over de geplande verwachte vertrektijden en, indien van toepassing, over geplande tussenstops, aansluitende verbindingen en aankomsttijden op het laatste door hem of haar opgegeven aflever- / contactadres tijdig voor aanvang van de pakketreis Voorzien. Mochten de zojuist genoemde documenten / bescheiden onjuistheden / afwijkingen / onvolledigheden bevatten in de zin van 4.5. de reiziger dient contact op te nemen met de reisagent of reisorganisator (zie 4.5.).


9. Vervangende persoon
9.1. Volgens § 7 PRG heeft de reiziger het recht om de pakketreisovereenkomst over te dragen aan een andere persoon die aan alle contractvoorwaarden voldoet en ook geschikt is voor de pakketreis (criteria kunnen bijvoorbeeld het geslacht zijn, of er al dan niet een zwangerschap aanwezig is, de gezondheidstoestand, vereiste vaccinaties / voldoende Vaccinatiebescherming, speciale kennis en vaardigheden, visa, geldige inreisdocumenten, het niet-bestaan van een inreisverbod, enz.). Indien de ander niet aan alle contractuele voorwaarden voldoet of niet geschikt is voor de pakketreis, kan de reisorganisator bezwaar maken tegen overdracht van het contract. De reisorganisator moet binnen een redelijke termijn van 14 dagen, maar uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de reis op de hoogte worden gebracht van de overdracht van het contract op een vaste gegevensdrager (bijv. Papier, e-mail).
Voor de overdracht van het pakketreiscontract moet een minimale manipulatiekost van € 500,00 worden betaald, op voorwaarde dat er geen extra kosten ontstaan. De reiziger die de pakketreisovereenkomst overdraagt en de persoon die de overeenkomst aangaat, zijn jegens de reisorganisator hoofdelijk aansprakelijk voor het openstaande bedrag van de reisprijs en de minimale manipulatievergoeding, evenals eventuele bijkomende kosten die hieruit kunnen voortvloeien.


9.2. Veel luchtvaartmaatschappijen of andere maatschappijen of dienstverleners behandelen wijzigingen in de reisdatum of naam van de reiziger als annuleringen en brengen deze dienovereenkomstig in rekening. Indien er extra kosten worden gemaakt, worden deze aan de reiziger in rekening gebracht (analoog aan artikel 7 lid 2 PRG).


10. Prijswijzigingen voor vertrek
10.1. In de pakketreisovereenkomst behoudt de reisorganisator zich het recht voor om na het tot stand komen van de pakketreisovereenkomst uiterlijk 20 dagen voor aanvang van de pakketreis prijswijzigingen door te voeren. De reisorganisator zal de reiziger uiterlijk 20 dagen voor aanvang van de pakketreis (inclusief berekening) op duidelijke, begrijpelijke en nauwkeurige wijze informeren over de prijsverhoging (inclusief berekening) op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld papier, e-mail) op het laatst door hem opgegeven adres (inclusief berekening).


10.2. Als de volgende kosten veranderen na het sluiten van het contract, zijn prijswijzigingen toegestaan:
1) kosten van personenvervoer als gevolg van de kosten van brandstof of andere energiebronnen;
2) Het bedrag aan belastingen en heffingen dat betaald moet worden voor de contractueel overeengekomen reisdiensten, zoals Verblijfsvergoedingen, landingsrechten, in- en ontschepingsrechten in havens, overeenkomstige vergoedingen op luchthavens en vergoedingen voor diensten in havens of luchthavens;
3) de wisselkoersen die van toepassing zijn op de pakketreis.
Prijswijzigingen kunnen leiden tot prijsstijgingen of -dalingen. Met betrekking tot 1) komt elke wijziging van de reisprijs overeen met het bedrag dat de dienstverlener extra in rekening brengt voor bus, trein of vlucht of 100 % van de reisprijs per dollar van de prijsstijging van een vat brandstof (NY-MEX-index), met betrekking tot 2) elke wijziging van de reisprijs komt overeen met de volledige Bedrag van de kosten, verwijzend naar 3), elke verandering in de prijs van de reis komt overeen met de verandering in wisselkoersen.
In geval van prijsverlagingen krijgt de reiziger het bedrag van de prijsverlaging vergoed. De reisorganisator kan op dit bedrag echter de werkelijke administratiekosten in mindering brengen. Op verzoek van de reiziger documenteert de reisorganisator deze administratiekosten.


10.3. Bij een verhoging van meer dan 8% van de reisprijs (volgens § 8 PRG) 11.4. gebruiken. De reiziger heeft de keuze om de verhoging als wijziging van de overeenkomst te aanvaarden, in te stemmen met deelname aan een vervangende reis - indien deze wordt aangeboden - of de overeenkomst op te zeggen zonder verplicht te zijn een forfaitaire schadevergoeding te betalen. Reeds betaalde verzekeringspremies kunnen niet aan de reiziger worden terugbetaald.


11. Wijzigingen aan de service voor aanvang van de reis
11.1. De reisorganisator mag voor het begin van de reis onbeduidende wijzigingen aanbrengen in de diensten, op voorwaarde dat hij zich dit recht in het contract heeft voorbehouden. De reisorganisator of reisagent, indien de pakketreis via een van deze is geboekt, informeert de reiziger duidelijk, begrijpelijk en duidelijk op een vaste gegevensdrager (bijv. Papier, e-mail) op het laatst door hem opgegeven adres van de wijzigingen.


11.2. Onbeduidende wijzigingen zijn - waarbij dit in elk individueel geval moet worden gecontroleerd - kleine, objectief gerechtvaardigde wijzigingen die het karakter en / of de duur en / of de dienstinhoud en / of de kwaliteit van de geboekte pakketreis niet significant veranderen.


11.3. Significante veranderingen kunnen een aanzienlijke vermindering betekenen van de kwaliteit of waarde van reisdiensten die de reisorganisator verplicht is te leveren als de veranderingen essentiële eigenschappen van de reisdiensten en / of de pakketreis en / of reisbeheer beïnvloeden. Of een wijziging of vermindering van de kwaliteit of de waarde van reisdiensten significant is, moet in elk afzonderlijk geval worden gemaakt, rekening houdend met het type, de duur, het doel en de prijs van de pakketreis, evenals met de intensiteit en duur, evenals het oorzakelijk verband van de wijziging en, indien nodig, de De verwijtbaarheid van de omstandigheden die tot de wijziging hebben geleid, wordt beoordeeld.


11.4. Als de touroperator wordt gedwongen om belangrijke wijzigingen aan te brengen in de bovengenoemde zin van de essentiële kenmerken van de reisdiensten die het karakter en het doel van de pakketreis bepalen (zie artikel 4, lid 1, nr. niet uitdrukkelijk zijn bevestigd door de reisorganisator of indien hij de totaalprijs van de pakketreis overeenkomstig de bepalingen van § 8 PRG met meer dan 8% verhoogt, kan de reiziger
- de voorgestelde wijzigingen binnen een door de reisorganisator gestelde redelijke termijn aanvaarden, of
- akko0rd te gaan met deelname aan een vervangende reis, indien deze wordt aangeboden door de reisorganisator, of
- de overeenkomst opzeggen zonder enige vergoeding te betalen.
In de zojuist genoemde gevallen zal de reisorganisator de reiziger daarom op het laatst door hem opgegeven adres op een vaste gegevensdrager (bv. Papier, e-mail) op een duidelijke, begrijpelijke en duidelijke manier informeren over de volgende punten:
- de wijzigingen in de reisdiensten en, indien van toepassing, hun gevolgen voor de prijs van de pakketreis
- de redelijke termijn waarbinnen de reiziger de reisorganisator op de hoogte moet stellen van zijn beslissing, evenals de rechtsgevolgen van het niet indienen van een verklaring binnen de redelijke termijn,
- indien van toepassing, de ter vervanging aangeboden pakketreis en de prijs daarvan.
De reiziger wordt aangeraden om het schriftelijke formulier te gebruiken bij het afleggen van zijn aangifte. Indien de reiziger niet binnen de termijn aangifte doet, wordt dit geacht in te stemmen met de wijzigingen.


12. Reisplan / wijzigingen
12.1. Door bijvoorbeeld (zonder aanspraak op volledigheid) milieu- en weersinvloeden (bijv. Regen, wind, lawines, modderstromen etc.), natuurrampen (bijv. Aardbevingen, overstromingen, orkanen etc.), grensbarrières, overheidsopdrachten, files, vluchttijdenveranderingen, terroristische aanslagen, stroomuitval , openingstijden die op korte termijn worden gewijzigd, etc. kunnen afwijken van de geadverteerde of contractueel overeengekomen route, tussenstops op de rondreis kunnen worden uitgesteld of vervroegd, geplande bezoeken kunnen achterwege blijven of worden gewijzigd. In deze gevallen streeft de reisorganisator ernaar om gelijkwaardige alternatieven aan te bieden of, indien nodig, elders weggelaten onderdelen in te halen.


13. Garantie
13.1. Indien er sprake is van contractbreuk doordat een overeengekomen reisdienst niet of onvoldoende is geleverd (= contractbreuk), zal de reisorganisator het gebrek aan conformiteit verhelpen, op voorwaarde dat de reiziger of zijn medereizigers (bijv.familieleden) dit niet zelf veroorzaken en / of zijn medewerkingsplicht en / of de Correctie wordt door de reiziger niet verhinderd en / of de correctie zou niet onmogelijk zijn of onevenredige kosten met zich meebrengen. De reiziger moet de reisorganisator een redelijke termijn stellen om het gebrek aan overeenstemming te verhelpen, waarbij de geschiktheid van de termijn in elk individueel geval, op basis van het type / doel / duur van de pakketreis, het gemelde gebrek aan overeenstemming, het tijdstip van de melding (bijv. Laat in de avond, enz.), evenals de tijd die nodig is voor vervangende aanbestedingen, b.v. een object (verhuizing etc.) moet worden beoordeeld. Er dient een deadline te worden gesteld aan de vertegenwoordiger van de reisorganisator ter plaatse, of, indien deze niet beschikbaar is en / of contractueel niet verschuldigd is, aan de reisorganisator via het noodnummer vermeld in het pakketreiscontract.


13.2. Als de reiziger niet in kennis stelt in overeenstemming met punt 4.7. of om aan zijn medewerkingsplicht te voldoen (bv. kijken naar een vervangende kamer aangeboden door de reisorganisator of zijn koffer inpakken voor een verandering van kamer enz.) of indien hij de reisorganisator een ongepast korte termijn stelt om het gebrek aan overeenstemming te verhelpen of indien hij de reisorganisator ondersteunt binnen de redelijke grenzen van het verhelpen van de Indien er geen sprake is van contractbreuk of indien hij dit zonder reden weigert, moet de reiziger de nadelige juridische gevolgen dragen (zie punt 4.7.). De reisorganisator biedt aan om het gebrek aan overeenstemming te verhelpen.


13.3. Als de reisorganisator het gebrek aan overeenstemming niet binnen de gepaste termijn verhelpt, kan de reiziger de situatie zelf verhelpen en de terugbetaling van de noodzakelijke kosten van de reisorganisator eisen (zie artikel 11 (4) PRG). Het principe van de plicht om schade te minimaliseren is van toepassing, namelijk. de opgelopen schade (bijv. kosten voor vervangende prestatie) moet zo laag mogelijk worden gehouden, waarbij de duur, waarde en het doel van de reis moet worden verondersteld. Bovendien kan worden uitgegaan van een objectieve benadering van het gebrek aan overeenstemming.


13.4. Als een aanzienlijk deel van de overeengekomen reisdiensten niet kan worden geleverd in overeenstemming met het contract, zal de reisorganisator de reiziger passende diensten aanbieden zonder extra kosten, op voorwaarde dat dit mogelijk is vanwege de omstandigheden en omstandigheden (ter plaatse) (onmogelijkheid bijvoorbeeld als er slechts één hotel is in de geboekte categorie) andere afspraken (vervangende service) voor de voortzetting van de pakketreis, die, indien mogelijk, kwalitatief gelijkwaardig of hoger zijn dan de contractueel overeengekomen prestaties; Hetzelfde geldt ook indien de reiziger niet conform de overeenkomst naar de plaats van vertrek wordt teruggebracht. Indien de andere door de reisorganisator aangeboden arrangementen kunnen leiden tot een lagere kwaliteit van de pakketreis dan de contractueel overeengekomen diensten (bijv. Halfpension in plaats van all-inclusive), verleent de reisorganisator de reiziger een redelijke prijsvermindering. De reiziger kan de voorgestelde andere arrangementen alleen weigeren als deze niet vergelijkbaar zijn met de diensten die zijn overeengekomen in de pakketreisovereenkomst of als de toegekende prijsvermindering niet passend is. Bij afkeuring dient de reiziger aan te tonen dat de overige door de reisorganisator geboden voorzorgsmaatregelen niet gelijkwaardig / vergelijkbaar zijn met de contractueel overeengekomen dienstverlening en / of de geboden prijsverlaging niet voldoende is.


13.5. Als het gebrek aan overeenstemming significante gevolgen heeft in de zin van punt 11.3. over de uitvoering van de pakketreis en de reisorganisator verhelpt het gebrek aan overeenstemming niet binnen een door de reiziger gestelde redelijke termijn, rekening houdend met de omstandigheden en het gebrek aan overeenstemming (cf. redelijk is om de pakketreisovereenkomst te herroepen zonder enige compensatie te betalen en, indien nodig, garantie- en compensatieclaims in te dienen in overeenstemming met artikel 12 PRG. Als de reiziger zich terugtrekt uit de pakketreisovereenkomst, moet hij zich ervan bewust zijn dat hieraan een zeker risico is verbonden, aangezien zowel de relevantie van de gevolgen van afwijkingen als de redelijkheid van het voortzetten van de reis in het subjectieve individuele geval (door een rechter) en het resultaat moeten worden beoordeeld. deze beoordeling kan afwijken van de beleving van de reiziger. Als er geen andere voorzorgsmaatregelen zijn volgens punt 13.4. worden aangeboden of de reiziger wijst de andere aangeboden arrangementen af volgens punt 13.4. In geval van contractbreuk heeft de reiziger recht op garantie- en compensatieclaims in overeenstemming met artikel 12 PRG, zelfs zonder beëindiging van de pakketreisovereenkomst. Bij afkeuring dient de reiziger aan te tonen dat de overige door de reisorganisator geboden voorzorgsmaatregelen niet gelijkwaardig / vergelijkbaar zijn met de contractueel overeengekomen dienstverlening en / of de geboden prijsverlaging niet voldoende is. Indien het vervoer van personen deel uitmaakt van de pakketreis, zorgt de reisorganisator tevens voor de onmiddellijke terugkeer van de reiziger in de gevallen genoemd in dit lid met gebruikmaking van een gelijkwaardige vervoerdienst zonder extra kosten voor de reiziger.
13.6. Indien diensten door onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden niet kunnen worden verleend en de reisorganisator zich niet terugtrekt uit de pakketreis (zie 17.1.), Maar vervangende diensten aanbiedt, zijn de eventueel daaruit voortvloeiende extra kosten voor 100% voor rekening van de reiziger.


14. Opzegging door de reiziger zonder betaling van een forfaitaire schadevergoeding
14.1. Voor aanvang van de pakketreis kan de reiziger zich in de volgende gevallen uit de pakketreisovereenkomst terugtrekken - zonder een forfaitaire vergoeding te betalen:
14.1.1. Indien zich op de bestemming of in de directe omgeving daarvan onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden voordoen, waarbij dit in individuele gevallen dient te worden beoordeeld rekening houdend met de inhoud van de overeenkomst en de schijn van de relevante omstandigheid die het risico met zich meebrengt, die van invloed zijn op de uitvoering van de pakketreis of het vervoer van Personen naar de plaats van bestemming in belangrijke mate in de zin van 11.3. beïnvloeden. Als de reiziger zich in deze gevallen uit het contract terugtrekt, heeft hij recht op volledige terugbetaling van alle betalingen die voor de pakketreis zijn gedaan, maar niet op aanvullende compensatie (zie § 10, lid 2 PRG).
14.1.2. In het geval van item 11.4.
Het ontslag moet worden gemeld aan de touroperator - hoewel schriftelijke vorm wordt aanbevolen om redenen van bewijsbaarheid.


14.2. Na aanvang van de pakketreis kan de reiziger in de gevallen van item 13.5. - zich terugtrekken uit de pakketreisovereenkomst zonder een vergoeding te betalen.


15. Opzegging door de reiziger tegen betaling van een forfaitaire schadevergoeding
15.1. De reiziger heeft het recht om de overeenkomst te allen tijde te herroepen tegen betaling van een vergoeding (annuleringskosten). Het ontslag moet worden gemeld aan de touroperator - hoewel schriftelijke vorm wordt aanbevolen om redenen van bewijsbaarheid. Als de pakketreis is geboekt via een reisagent, kan de herroeping ook bij deze agent worden aangegeven. De reiziger wordt geadviseerd om de herroeping op een permanente gegevensdrager (bijvoorbeeld papier, e-mail) aan te geven.


15.2. De forfaitaire vergoeding is een percentage van de reisprijs en de hoogte ervan is gebaseerd op het moment van de opzegging en de verwachte bespaarde uitgaven en inkomsten uit ander gebruik van de reisdiensten. In het geval dat de forfaitaire vergoeding onvoldoende is, kan de rechtbank deze matigen.
16. Geen show

16.1. Van no-show is sprake als de reiziger niet vertrekt omdat hij de wil om te reizen mist of als hij het vertrek mist vanwege een aan hem toe te rekenen handeling of vanwege een hem overkomen toeval. Indien tevens duidelijk wordt gemaakt dat de reiziger geen gebruik meer kan of wil maken van de overige reisdiensten, is hij de volgende forfaitaire vergoeding verschuldigd: 100%


17. Annulering door de reisorganisator voor aanvang van de reis
17.1. De reisorganisator kan zich voor de aanvang van de pakketreis terugtrekken uit het pakketreiscontract indien hij door onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden verhinderd is het contract na te komen en zijn annuleringsverklaring naar de reiziger wordt gestuurd op het laatste aflever- / contactadres dat hij onmiddellijk heeft opgegeven, uiterlijk voor de aanvang van de pakketreis (cf. Sectie 10 (3) verlicht b PRG).


17.2. De reisorganisator kan zich voor de aanvang van de pakketreis terugtrekken uit het pakketreiscontract indien minder mensen dan het minimum aantal deelnemers vermeld in het contract zich hebben aangemeld voor de pakketreis en de reisorganisator de reiziger de annuleringsverklaring heeft gegeven op het laatste door hem opgegeven aflever- / contactadres binnen de in het contract vermelde termijn, Uiterlijk echter:
a) 20 dagen voor aanvang van de pakketreis voor reizen van meer dan zes dagen,
b) zeven dagen voor aanvang van de pakketreis voor reizen tussen twee en zes dagen,
c) 48 uur voor aanvang van de pakketreis voor reizen die minder dan twee dagen duren,
wordt ontvangen (zie Sectie 10 (3) verlicht een PRG).


17,3. Indien de reisorganisator conform 17.1. of 17.2. uit de pakketreisovereenkomst vergoedt hij de reiziger de reisprijs, maar hoeft hij geen aanvullende vergoeding te betalen


18. Annulering door de reisorganisator na aanvang van de pakketreis
18.1. De reisorganisator wordt ontheven van de uitvoering van het contract zonder enige verplichting tot terugbetaling van de reisprijs indien de reiziger de pakketreis uitvoert door grove ongepast gedrag (zoals alcohol, drugs, niet-naleving van een rookverbod, het negeren van bepaalde kledingvoorschriften, bijvoorbeeld bij het bezoeken van religieuze plaatsen of bij het eten van maaltijden. crimineel gedrag, storend gedrag jegens medereizigers, het niet naleven van de richtlijnen van de reisleider zoals regelmatig laat arriveren, etc.), ongeacht een waarschuwing, zodat het reisproces of medereizigers zodanig wordt verstoord en gehinderd dat het voor derden of medereizigers geschikt is om op vakantie te ontspannen het doel van de reis aantasten of dwarsbomen. In dat geval is de reiziger verplicht de schade aan de reisorganisator te vergoeden.


19. Algemeen levensrisico van de reiziger
19.1. Een pakketreis houdt meestal een verandering in de vertrouwde omgeving in. Een daarmee samenhangend besef van het algemene levensrisico van de reiziger zoals (zonder aanspraak te maken op volledigheid), stress, misselijkheid (bv. Door klimaatveranderingen), vermoeidheid (bv. Door een vochtig en vochtig klimaat), spijsverteringsproblemen (bv. Door onbekende kruiden, gerechten, enz.) en / of het besef van enig risico verbonden aan de reis zoals (zonder aanspraak op volledigheid) oorpijn op duiktrips, hoogteziekte bij reizen op grote hoogte, zeeziekte op cruises en nog veel meer, vallen binnen de sfeer van de reiziger en kunnen niet worden toegerekend aan de touroperator .


19.2. Indien de reiziger om de hierboven genoemde redenen geen gebruik maakt van diensten die hem op de juiste wijze zijn aangeboden of indien hij om een dergelijke reden verklaart de overeenkomst te herroepen, heeft hij geen recht op garantieclaims of terugvordering van ongebruikte delen van de reisdiensten.


20. Aansprakelijkheid
20.1. Indien de aan hem toe te rekenen reisorganisator of dienstverlener de verplichtingen van de reisorganisator uit de contractuele relatie met de reiziger toerekenbaar schendt, is de reisorganisator verplicht de reiziger de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.


20.2. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, materiële schade of financieel verlies van de reiziger in verband met de geboekte diensten, mits deze zich voordoen


20.2.1. een realisatie vertegenwoordigen van het algemene levensrisico van de reiziger of een algemeen risico verbonden aan de pakketreis, dat binnen de sfeer van de reiziger valt (zie 19.)


20.2.2. zijn te wijten aan de schuld van de reiziger;


20.2.3. zijn toe te schrijven aan een derde partij die niet betrokken is bij het verlenen van de reisdiensten die onder de pakketreisovereenkomst vallen, en het gebrek aan overeenstemming was niet te voorzien of te vermijden; of


20.2.4. zijn te wijten aan onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden.


20.3. Bij reizen met bijzondere risico's (bijv. Expeditiekarakter) is de reisorganisator niet aansprakelijk voor de gevolgen die ontstaan bij het besef van de risico's als dit buiten zijn verantwoordelijkheidsgebied gebeurt. Dit laat onverlet de verplichting van de reisorganisator om de pakketreis zorgvuldig voor te bereiden en de personen en bedrijven die belast zijn met de levering van de individuele reisdiensten zorgvuldig te selecteren.

20.4. De reiziger moet zich houden aan wet- en regelgeving, instructies en bevelen van het personeel ter plaatse, evenals bevelen en verboden (bijv. Zwemverbod, duikverbod etc.). Indien de reiziger dit niet nakomt, is de reisorganisator niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiend persoonlijk letsel of materiële schade aan de reiziger of persoonlijk letsel of materiële schade aan derden.
20.5. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor het verlenen van een dienst die niet door hem is beloofd of die na aanvang van de reis door de reiziger zelf aanvullend is geboekt bij derden of dienstverleners die niet aan dereisorganisator zijn toe te rekenen.


20.6. De reiziger wordt geadviseerd geen voorwerpen van bijzondere waarde mee te nemen. Het wordt ook aanbevolen om de meegenomen spullen goed op te bergen of te verzekeren (zie 5.1.).
20,7. Wat betreft het Verdrag van Montreal inzake internationaal luchtvervoer van 2001, het Protocol van Athene 2002 bij het Verdrag van Athene inzake vervoer over zee van 1974 of het Verdrag inzake het internationale spoorwegvervoer van 1980, zoals gewijzigd in 1999, de omvang van de compensatie of de voorwaarden waaronder een aanbieder van een pakketreisovereenkomst beperkte reisdienst moet een vergoeding betalen, deze beperkingen gelden ook voor de reisorganisator (cf. § 12 lid 4 PRG).


21. Bewering van claims
21.1. Om de bewering en verificatie van vermeende claims te vergemakkelijken, wordt de reiziger aanbevolen om schriftelijke bevestiging van de niet-uitvoering of ontoereikende uitvoering van de diensten te verkrijgen of om ontvangstbewijzen, bewijsstukken en getuigenverklaringen te verkrijgen.


21.2. Garantieclaims kunnen binnen 2 jaar worden ingediend. Aanspraken op schadevergoeding vervallen na 3 jaar.


21.3. In het belang van de reiziger is het raadzaam om claims onmiddellijk na terugkeer van de pakketreis, volledig en specifiek aangewezen, rechtstreeks bij de touroperator of via de reisagent in te dienen, aangezien met toenemende vertraging problemen bij het leveren van bewijs kunnen worden verwacht.


22. Levering - elektronische correspondentie
22.1. Het adres dat het laatst aan de touroperator bekend is gemaakt (bijv. E-mailadres) wordt beschouwd als het aflever- / contactadres van de reiziger. Wijzigingen worden onmiddellijk door de reiziger bekendgemaakt. De reiziger wordt aangeraden het schriftelijke formulier te gebruiken.


23. Informatieverstrekking aan derden
23.1. Informatie over de namen van de reisdeelnemers en de verblijfplaats van reizigers wordt niet aan derden verstrekt, ook niet in spoedeisende gevallen, tenzij de reiziger uitdrukkelijk om informatie heeft verzocht en de rechthebbende bij boeking wordt aangekondigd. De kosten die voortvloeien uit het verzenden van urgente berichten zijn voor rekening van de reiziger. Het wordt daarom aanbevolen dat reizigers hun familieleden het exacte vakantieadres geven.

Voor sommige accommodaties of speciale aanbiedingen, acties en reizen gelden aparte betalings- en annuleringsvoorwaarden die afwijken van die vermeld in de “Algemene Voorwaarden” en onder de “Bijzondere Reisvoorwaarden”. Deze worden vermeld in de bijbehorende advertenties en hotelbeschrijvingen.
Wij willen erop wijzen dat prijswijzigingen als gevolg van gewijzigde raamvoorwaarden voorbehouden zijn vóór het sluiten van het contract en dat de huidige actuele reisprijs bekend zal worden gemaakt voordat het contract wordt afgesloten.


privacy
Alle persoonlijke gegevens die we tijdens uw boeking ontvangen en die nodig zijn voor de uitvoering van het contract, worden elektronisch verwerkt. Deze gegevens zijn onderworpen aan strikte richtlijnen voor gegevensbescherming (AVG).


Colofon:
Zillertal-Reisen Oosterom GmbH
Unterberg 226
A-6278 Hainzenberg
GISA-nummer: 29712908
UID: ATU 75199713


Drukfouten en vergissingen zijn voorbehouden.
Copyright en beeldrechten: Alle rechten op teksten en afbeeldingen berusten bij Zillertal-Reisen Oosterom GmbH en / of uw contractpartners.
Voor gebruik door derden is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.
Status: december 2019, wijzigingen voorbehouden.