Alg. voorwaarden als reisbureau


GELDIG VOOR VERTREK VANAF 01.05.2022
Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Zillertal-reisen Oosterom GmbH, die van kracht worden wanneer u een boeking heeft gemaakt op www.Zillertal-reisen.com.


1 scope
1.1 De reisagent sluit reisovereenkomsten af voor individuele reisdiensten (zoals vluchten, hotels etc.), pakketreizen (zoals gedefinieerd in artikel 2 lid 2 PRG) en aanverwante reisdiensten (zoals gedefinieerd in artikel 2 lid 5 PRG) tussen de touroperator of dienstverlener enerzijds en de reiziger anderzijds . De reisagent verricht zijn diensten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de Pakketreiswet (PRG), en de Pakketreisverordening (PRV) met de zorg van een verstandige ondernemer. In het navolgende betekent reisbureau de firma Zillertal-reisen Oosterom GmbH.
1.2 De algemene voorwaarden worden geacht te zijn overeengekomen wanneer ze zijn verzonden of de reiziger de inhoud ervan heeft kunnen zien. Ze vormen de basis van het agentuurcontract tussen reisagenten en reizigers.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de agentuurovereenkomst. De respectievelijke algemene voorwaarden zijn van toepassing op contractuele relaties tussen de reiziger en de bemiddelde touroperator, de bemiddelde transportbedrijven (bijv. Trein, bus, vliegtuig en schip, enz.) En andere bemiddelde dienstverleners, op voorwaarde dat ze zijn meegedeeld aan de reiziger of de reiziger hun inhoud kan zien zou kunnen en de inhoud van de voorwaarden is niet onwettig of schendt de bestaande wetgeving.


2 taken van de reisagent
2.1 Op basis van de door de reiziger verstrekte informatie maakt de reisagent reissuggesties voor de reiziger. Deze zijn niet bindend en dus nog geen aanbiedingen in de zin van § 4 PRG. Indien op basis van de door de reiziger verstrekte informatie geen reissuggesties kunnen worden gegeven, zal de reisagent de reiziger hierop wijzen. De reissuggesties zijn gebaseerd op de door de reiziger verstrekte informatie, daarom kunnen onjuiste en / of onvolledige door de reiziger verstrekte informatie - bij gebrek aan informatie van de reiziger - de basis voor de reissuggesties vormen. Bij het maken van reissuggesties kunnen bijvoorbeeld (zonder aanspraak te maken op volledigheid), het bedrag van de prijs, specialistische vaardigheden van de touroperator / dienstverlener, kortingen, het beste prijsprincipe en andere hooguit als parameters worden gebruikt.


2.2 Als de reiziger een specifiek belang heeft bij een van de reissuggesties die hem door de reisagent zijn voorgelegd, zal de reisagent een reisaanbieding opstellen op basis van de reissuggestie in overeenstemming met de bepalingen van § 4 PRG, voor zover deze relevant zijn voor de reis. Het door de reisagent gecreëerde reisaanbod is niet bindend voor de reisorganisator of, in het geval van aangesloten reisdiensten of individuele reisdiensten, de dienstverlener. Tussentijdse verkoop,
Onder voorbehoud van prijs- en vluchttijdwijzigingen. Een overeenkomst tussen de reisorganisator of, in het geval van aangesloten reisdiensten of individuele reisdiensten tussen de dienstverlener en de reiziger, komt tot stand wanneer het reisaanbod door de reiziger wordt geaccepteerd (= contractverklaring door de reiziger).


2.3 De reisagent adviseert en informeert de reiziger op basis van de door de reiziger aan de reisagent verstrekte informatie. De reisagent verzorgt de pakketreis van de reisorganisator die naar de reiziger moet worden overgebracht of, in het geval van verbonden reisdiensten of individuele reisdiensten, de dienst van de dienstverlener, rekening houdend met de gebruikelijke nationale omstandigheden van het respectieve land van bestemming / bestemming en rekening houdend met eventuele speciale kenmerken die verband houden met de reis (bijv. Expeditie reizen) naar ons beste weten Er is geen verplichting om informatie te verstrekken over algemeen bekende omstandigheden (bijv. Topografie, klimaat, flora en fauna van de door de reiziger gewenste bestemming), op voorwaarde dat er, afhankelijk van het type reis, geen omstandigheden zijn die afzonderlijke verduidelijking vereisen of als het is niet nodig om informatie te verstrekken over de voorwaarden voor de levering en het proces of de uitvoering van de te bemiddelen dienst. In principe moet er rekening mee worden gehouden dat de reiziger bewust voor een andere omgeving kiest, en dat de norm, de uitrusting, het eten (vooral kruiden) en hygiëne zijn gebaseerd op de respectieve regionale normen / criteria die gebruikelijk zijn voor het land / de bestemming van bestemming. Daarnaast heeft de reiziger de mogelijkheid om meer gedetailleerde informatie over de land specifieke voorwaarden te lezen, in het bijzonder met betrekking tot de locatie, locatie en standaard (land specifiek) van de te regelen diensten, in principe in de catalogus of op de website van de betreffende touroperator.


2.4 De reisagent informeert de reiziger overeenkomstig § 4 PRG voordat hij door een contractuele verklaring aan een pakketreisovereenkomst gebonden is:


2.4.1 Over het bestaan van een pakketreis met behulp van een standaardinformatieblad in overeenstemming met artikel 4, lid 1, PRG.


2.4.2 Over de informatie vermeld in § 4 lid 1 PRG, op voorwaarde dat dit relevant is voor de te organiseren pakketreis en noodzakelijk is voor de uitvoering en dienstverlening (bijv. Voor een pure bad vakantie, geen verwijzingen naar bezoeken zoals bij studiereizen etc. vereist, mits dit maken geen deel uit van de overeengekomen diensten). Bovendien kan deze informatie - indien beschikbaar - worden bekeken in de catalogus of op de homepage van de betreffende touroperator.


2.4.3 Of de voor de reiziger te regelen pakketreis over het algemeen geschikt is voor mensen met beperkte mobiliteit, mits deze informatie relevant is voor de betreffende pakketreis (artikel 4, eerste lid, 1 uur PRG). Een persoon met beperkte mobiliteit is analoog aan Art 2 lit een VO 1107/2006 (rechten van gehandicapte luchtreizigers en luchtreizigers met beperkte mobiliteit) een persoon met een fysieke handicap (sensorisch of motorisch, permanent of tijdelijk) die onderdelen van de pakketreis claimt (bijv. gebruik van een vervoermiddel, accommodatie) en vereist aanpassing van de te regelen diensten aan de speciale behoeften van deze persoon.


2.4.4 Over de algemene paspoort- en visumvereisten van het land van bestemming, inclusief de geschatte termijnen voor het verkrijgen van visa en voor het afhandelen van gezondheid gerelateerde formaliteiten (artikel 4, lid 1, 6 van de PRG), op voorwaarde dat deze informatie relevant is voor de betreffende pakketreis. Op verzoek verstrekt de reisagent informatie over deviezen- en douanevoorschriften. Daarnaast algemene informatie over paspoort- en visumvereisten, gezondheid gerelateerde formaliteiten en deviezen- en douanevoorschriften voor reizigers met het Oostenrijkse staatsburgerschap
kan worden verkregen door het gewenste land van bestemming te selecteren op www.bmeia.gv.at/reise-sitzhalt/reiseinformation/laender/ - of door EU-burgers van hun respectieve representatieve autoriteiten.


2.5 De reisagent informeert de reiziger voordat hij door een contract gebonden is, in overeenstemming met § 15, lid 1 PRG voor verbonden reisdiensten, dat de reiziger geen rechten kan uitoefenen die uitsluitend gelden voor pakketreizen en dat elke dienstverlener alleen voor de contractuele reizen Het verlenen van zijn dienst is aansprakelijk en dat de reiziger bescherming geniet bij insolventie in overeenstemming met de pakketreisverordening. De reisagent voldoet aan deze informatieverplichting in overeenstemming met sectie 15 (2) van de PRG als hij het corresponderende standaardinformatieblad verstrekt overeenkomstig PRG Annex II, op voorwaarde dat het soort reisdiensten in een van deze standaard informatiebladen wordt vermeld.


2.6 Speciale verzoeken van de reiziger in de zin van verzoeken van klanten (bijv. Uitzicht op zee) zijn over het algemeen niet-bindend en leiden niet tot een juridische claim, zolang deze verzoeken niet worden gedaan door de touroperator voor pakketreizen in de zin van een bepaling door de reiziger in overeenstemming met artikel 6, lid 2, Z1 PRG of voor bijbehorende reisdiensten of individuele Reisdiensten zijn door de dienstverlener bevestigd in overeenstemming met de vereisten van de reiziger. Als bevestiging wordt gegeven, is er een bindende prestatiebelofte.


2.7 De verklaringen van de reisagent houden een verbintenis in om de wensen van de reiziger door te geven aan de reisorganisator / specifieke dienstverlener en zijn geen juridisch bindende belofte zolang ze niet zijn bevestigd door de reisorganisator of in het geval van gekoppelde reisdiensten of individuele reisdiensten door de dienstverlener.


2.8 Zoals bekend wordt aangenomen dat een geldig paspoort (bijv. Niet verlopen, niet gemeld als gestolen of verloren, etc.) in het algemeen vereist is voor reizen naar het buitenland, waarvan de geldigheid de verantwoordelijkheid is van de reiziger. De reiziger is ook verantwoordelijk voor het naleven van de gezondheidsformaliteiten die hem zijn meegedeeld. De reiziger is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een noodzakelijk visum, tenzij de reisagent daarmee heeft ingestemd. De reisagent is niet aansprakelijk voor te late afgifte van het visum. In geval van tussenstops moet de reiziger ook voldoen aan de visumvereisten van de respectieve landen.


2.8.1 Er gelden aparte toegangsvereisten voor dienstpaspoorten, diplomatieke paspoorten, buitenlandse paspoorten of andere.


2.8.2 Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben bij binnenkomst een geldig paspoort nodig, ongeacht de toelatingseisen van het desbetreffende land!

3 Informatieplicht en medewerking van de reiziger
3.1 De reiziger dient de reisagent tijdig en volledig en naar waarheid alle noodzakelijke en relevante persoonlijke informatie (bv. Geboortedatum, nationaliteit etc.) en relevante informatie (bv. Geplande import / afhaling van medicatie, prothesen, dieren etc.) te verstrekken. De reiziger heeft de reisagent over alle omstandigheden van zijn of haar medereizigers (bijv. Allergieën, voedselintolerantie, geen reiservaring etc.), en over zijn of de speciale behoeften van zijn medereizigers, met name over de bestaande beperkte mobiliteit of gezondheidsstatus en andere beperkingen die relevant kunnen zijn voor het opstellen van reisvoorstellen / reisaanbiedingen of voor de uitvoering of uitvoering van de reis- en reisdiensten (bijv. voor wandeltochten etc.), indien nodig met volledig gekwalificeerd bewijs (bijv. medisch certificaat) te melden.


3.2 De reiziger wordt geadviseerd als er beperkte mobiliteit is of andere beperkingen of speciale behoeften in de zin van punt 3.1. (bijv. vereiste van speciale medicatie, regelmatige medische behandelingen enz.), die geschikt lijken om het reisproces te belemmeren, informeer voor het boeken met een arts of de benodigde reisvaardigheid is gegeven.


3.3 Als er een beperking is in de mobiliteit van de reiziger alleen in de periode tussen het sluiten van de overeenkomst en het begin van de reis of er zijn andere beperkingen in de zin van 3.1. De reiziger dient de reisagent onmiddellijk op de hoogte te stellen - waarbij de schriftelijke vorm wordt aanbevolen om redenen van bewijs - zodat de reisagent of de bijbehorende reisdiensten of individuele reisdiensten de dienstverlener hiervan op de hoogte kunnen stellen.


3.4 De reiziger die voor zichzelf of een derde via het reisbureau een boeking maakt, wordt beschouwd als de klant en neemt, analoog aan § 7, lid 2, PRG, de verplichtingen die voortvloeien uit de agentuurovereenkomst jegens het reisbureau over (tenzij anders overeengekomen) Betaling van de vergoeding etc.).


3.5 De reiziger is verplicht om alle contractuele documenten (bijv. Pakketreiscontract, boekingsbevestiging, vouchers, vouchers) die door de reisagent zijn verzonden, te controleren op feitelijke juistheid van zijn gegevens / gegevens en op eventuele afwijkingen (typefouten; bijv. Naam, geboortedatum) en onvolledigheid en in In het geval van onjuistheden / afwijkingen / onvolledigheden, moet de reisagent onmiddellijk worden geïnformeerd voor correctie - het schriftelijke formulier wordt aanbevolen om redenen van bewijs.


3.6 Dit betekent dat voor reizigers met beperkte mobiliteit (overeenkomstig artikel 2 letter a van Verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake de rechten van gehandicapte luchtreizigers en luchtreizigers met beperkte mobiliteit) en hun medereizigers, voor zwangere reizigers, niet-begeleide minderjarige reizigers en reizigers die speciale medische zorg nodig hebben, de beperkte verplichting van de reisorganisator om de noodzakelijke accommodatie te betalen in het geval dat retourvervoer niet mogelijk is vanwege onvermijdelijke en uitzonderlijke omstandigheden, moeten de betrokken reizigers de reisorganisator of reisagent ten minste 48 uur voor aanvang van de reis op de hoogte stellen van hun speciale behoeften gezet.


3.7 Overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de PRG moet de reiziger onmiddellijk en volledig elke non-conformiteit van de overeengekomen reisdiensten melden, rekening houdend met de respectieve omstandigheden, inclusief een specifieke beschrijving van de non-conformiteit / het defect, zodat de touroperator in een positie kan worden gebracht om Niet-conformiteit - voor zover dit mogelijk of haalbaar is afhankelijk van het individuele geval - rekening houdend met de respectievelijke omstandigheden (bijv. Tijdsverschil, onmogelijkheid om contact op te nemen met een expeditie, bestaan van een alternatief of een ruil- / verbeteringsoptie enz.) En de bijbehorende inspanning (bijv. Vervangende kamer) schoon, zoek vervangend hotel), ter plaatse te repareren. Als een contractbreuk optreedt tijdens de normale kantooruren van de reisagent waarmee de pakketreis is geboekt, moet de reiziger de contractbreuk melden aan de reisagent. De reiziger wordt geadviseerd om het schriftelijke formulier te gebruiken, vooral om redenen van bewijs. Buiten normale kantooruren moet de reiziger eventuele afwijkingen melden aan de vertegenwoordiger van de reisorganisator ter plaatse of, indien deze niet beschikbaar is en / of niet contractueel verschuldigd is, rechtstreeks aan de reisorganisator onder het noodnummer vermeld in het pakketreiscontract. Indien een contractbreuk niet wordt gemeld, indien herstelmaatregelen ter plaatse mogelijk waren en een melding ook redelijk zou zijn geweest, heeft dit gevolgen voor eventuele garantieclaims van de reiziger. Het niet melden kan ook worden beschouwd als bijdragende nalatigheid (§ 1304 ABGB) in overeenstemming met § 12, paragraaf. Een melding van contractbreuk leidt niet tot een belofte van prestatie door de touroperator.


3.8 De reiziger is verplicht de in het kader van de overeenkomst overeengekomen vergoedingen volledig en tijdig te voldoen overeenkomstig de betalingsvoorwaarden. De reiziger vrijwaart de reisagent voor de schade die de reisagent lijdt bij niet-betaling (vooruitbetalingen door de reisagent).


3.8.1 Volledige betaling is alleen gegarandeerd als de in het contract overeengekomen vergoedingen op de rekening van de reisagent of contant zijn ontvangen. Betalingsbewijzen of andere bankbevestigingen worden niet geaccepteerd als bewijs van volledige betaling.


3.8.2 In geval van onvolledige betaling houdt de reisagent de reisdocumenten tegen en wordt de reiziger het begin van de reis geweigerd en heeft de reiziger geen recht op verstrekking van de reisdiensten.


3.9 In het geval van de bevestiging en ontvangst van betalingen uit schadeclaims of prijsverlagingen in de zin van artikel 12, lid 5, PRG (bijv. Compensatiebetaling in overeenstemming met artikel 7 Verordening passagiersrechten) of in het geval van andere betalingen en diensten van dienstverleners of derden, Alle claims voor compensatie of prijsverlaging door de reiziger tegen de touroperator (bijv. Betalingen van het hotel) moeten volledig en naar waarheid worden gemeld aan de reisagent of touroperator. Het meervoudig claimen van claims door de reiziger is niet toegestaan.


4 verzekering
4.1. Wanneer u op vakantie reist, moet u er rekening mee houden dat u geen waardevolle voorwerpen, belangrijke documenten enz. Mee mag nemen. Voor belangrijke documenten wordt het maken en gebruiken van kopieën - voor zover het gebruik is toegestaan - aanbevolen. De diefstal van kostbaarheden kan niet worden uitgesloten en wordt in het algemeen gedragen door de reiziger zelf als een besef van het algemene levensrisico.


4.2. Het wordt aanbevolen om een verzekering af te sluiten (voor annulering van reizen, reisonderbreking, bagage, reisaansprakelijkheid, reisverzekering, bescherming tegen vertraging, persoonlijke bescherming, enz.), Die voldoende dekking garandeert vanaf de datum van het reiscontract tot het einde van de pakketreis. De reiziger kan meer informatie over verzekeringen lezen in de catalogus van de reisorganisator.


5 Boeking / sluiting van contract / aanbetaling / laatste betaling
5.1 Bij het sluiten van een reisovereenkomst of onmiddellijk daarna ontvangt de reiziger een kopie van het contractdocument of een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame drager (bijv. Papier, e-mail). voorzien.


5.2 Tenzij anders overeengekomen, krijgt de reiziger het door hem opgegeven laatste aflever- / contactadres, tenzij anders overeengekomen, met de boekingsvouchers, vouchers, tickets en tickets, informatie over de geplande verwachte vertrektijden en, indien van toepassing, over geplande tussenstations, aansluitende verbindingen en aankomsttijden voorzien. Als de zojuist genoemde documenten / documenten onjuist zijn / afwijkingen / onvolledigheden in de zin van 3.5. de reiziger moet contact opnemen met de reisagent of touroperator.


5.3. De overeenkomst wordt gesloten tussen de reiziger en de reisagent als er overeenstemming is over de essentiële onderdelen van de overeenkomst (prijs, service en datum) en de reiziger het aanbod van de reisagent accepteert. Dit resulteert in rechten en plichten voor de reisagent en voor de reiziger.
Aanbetaling 30% Na reservering.  Betaling binnen 14 dagen (min. 42 dagen voor aankomst)
Resterende betaling 70% Betaling 42 dagen voor aankomst
Als de accommodatie afzonderlijk wordt geboekt via verschillende boekingsplatforms (zoals Booking.com, Fewo.Direkt, Home-Away), zijn andere reserverings- en annuleringsvoorwaarden bindend.
Deze voorwaarden leest u bij het boeken van accommodatie op de platforms.


5.4. Als een contract binnen 42 dagen voor aankomst wordt gesloten, is de volledige reissom verschuldigd na ontvangst van de reserveringsbevestiging.


5.5. Indien de reiziger voldoet aan zijn betalingsverplichtingen volgens 5.1, 5.2., 5.3. of 5.4. de reisagent behoudt zich het recht voor om, na het geven van een waarschuwing met een deadline, het contract op te zeggen en een vergoeding te eisen in overeenstemming met de forfaitaire vergoeding.
Voordat u de reisovereenkomst afsluit, ontvangt u van de makelaar informatie over wanneer de reissom volledig moet worden betaald. De agent kan een aanbetaling aanvragen. Voor of na ondertekening van het reiscontract maakt hij het bedrag van de aanbetaling bekend.
Indien u op het door de tussenpersoon aangegeven tijdstip niet aan uw financiële verplichtingen heeft voldaan, bent u van rechtswege in verzuim.
Als u een betalingsachterstand heeft, zal de tussenpersoon of iemand namens hem u vragen om te betalen en heeft u 14 dagen de tijd om aan uw verplichtingen te voldoen. U wordt erop gewezen dat vanaf deze datum de overeenkomst als geannuleerd wordt beschouwd als u niet betaalt.
De agent betaalt reeds betaalde bedragen met de annuleringskosten. Als de vertrekdatum binnen deze 14 dagen valt, moet u het volledige reisbedrag ten minste 24 uur voor de vertrekdatum betalen.
Heb je niet op tijd betaald, dan ben je vanaf de verzuimdatum wettelijke rente verschuldigd. Na een herinnering moet je de buitengerechtelijke incassokosten betalen.
De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% met een reissom tot 2500 €; 10% over de volgende 2500 €; 5% op de volgende 5000 € en 1% op het eigen risico met een minimum van 40 €. De reisagent kan in uw voordeel afwijken van bovenstaande bedragen en percentages.


6 Prijswijzigingen voor aanvang van de reis
6.1 De reisagent verstrekt de reiziger op het laatst opgegeven adres duidelijke, begrijpelijke en duidelijke informatie op een permanent gegevensdrager (bijv. Papier, e-mail) over prijswijzigingen in de zin van § 8 PRG, die de touroperator in het pakketreiscontract heeft gereserveerd, uiterlijk 20 dagen Begin van de pakketreis, met opgave van de redenen voor de prijswijziging, in kennis.


7 Wijzigingen in de dienst voor aanvang van de reis
7.1 De reisagent plaatst de reiziger op het laatste door hem opgegeven adres duidelijk, begrijpelijk en duidelijk op een permanent datamedium (bijv. Papier, e-mail) over kleine wijzigingen in de inhoud van het reiscontract, die de touroperator in het reiscontract heeft gereserveerd en die hij eenzijdig in overeenstemming met § 9 Paragraaf 1 van de PRG.


7.2 Onbeduidende wijzigingen zijn - hoewel dit in elk afzonderlijk geval moet worden gecontroleerd - kleine, objectief gerechtvaardigde wijzigingen die het karakter en / of de duur en / of de service-inhoud en / of de kwaliteit van de geboekte pakketreis niet significant veranderen.


7.3 Significante veranderingen kunnen een aanzienlijke vermindering zijn van de kwaliteit of waarde van reisdiensten waartoe de touroperator wordt gedwongen als de veranderingen essentiële kenmerken van de reisdiensten beïnvloeden en / of een impact hebben op de pakketreis en / of reisarrangementen. In individuele gevallen moet rekening worden gehouden met het feit of een wijziging of vermindering van de kwaliteit of waarde van reisdiensten significant is, rekening houdend met het type, de duur, het doel en de prijs van de pakketreis, rekening houdend met de intensiteit en duur en de oorzaak van de wijziging en, indien nodig, met de De beschuldiging van de omstandigheden die tot de wijziging hebben geleid, moet worden beoordeeld.


7.4 Als de touroperator gedwongen wordt om substantiële wijzigingen aan te brengen in de bovengenoemde betekenis van die essentiële kenmerken van de reisdiensten die het karakter en het doel van de pakketreis vormen (zie 4 (1) lijn 1 PRG) of kan hij de eisen van de klant opleggen, die gedateerd zijn Touroperators zijn uitdrukkelijk bevestigd, voldoen niet aan of verhogen de totale prijs van de pakketreis in overeenstemming met de bepalingen van § 8 PRG met meer dan 8%, de reiziger kan
• akkoord gaan met de voorgestelde wijzigingen binnen een door de reisorganisator vastgestelde redelijke termijn, of
• ermee instemt deel te nemen aan een vervangende reis, mits deze wordt aangeboden door de reisorganisator, of
• het contract opzeggen zonder enige vergoeding te betalen.
De reisagent informeert de reiziger daarom in de zojuist genoemde gevallen over de volgende punten op het laatste door hem opgegeven adres duidelijk, begrijpelijk en duidelijk op een permanent datamedium (bijv. Papier, e-mail):
• de veranderingen in reisdiensten en, indien van toepassing, hun effecten op de prijs van de pakketreis
• de redelijke termijn waarbinnen de reiziger de touroperator op de hoogte moet stellen van zijn beslissing, evenals de juridische gevolgen van het niet binnen de redelijke termijn indienen van een verklaring;
• Indien van toepassing, de pakketreis aangeboden als vervanging en de prijs ervan
De reiziger wordt geadviseerd om het schriftelijke formulier te gebruiken om het uit te leggen. Indien de reiziger binnen de termijn geen aangifte doet, wordt dit beschouwd als goedkeuring van de wijzigingen.


8 aansprakelijkheid
8.1 De reisagent is in het kader van § 17 PRG aansprakelijk voor boekingsfouten (bijv. Typefouten), tenzij deze te wijten zijn aan een foutieve of onjuiste of onvolledige verklaring van de reiziger of aan onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden in de zin van § 2 lid 12 PRG.


8.2 De reisagent is niet aansprakelijk voor materiële schade en financiële schade aan de reiziger in verband met de boeking, op voorwaarde dat deze te wijten is aan onvermijdelijke en uitzonderlijke omstandigheden in de zin van artikel 2, punt 12, PRG.


8.3 De reisagent is niet aansprakelijk voor het verlenen van de door hem verzorgde dienst of voor het verlenen van een dienst die niet door hem is bemiddeld of niet is beloofd door de reiziger of voor eventuele aanvullende diensten die de reiziger heeft geboekt na aanvang van de reis ter plaatse.

9 Kosten voor reisbureaus
De reisagent heeft recht op een redelijke vergoeding voor zijn werk.


9.1 Als de reisagent een reisaanbod maakt dat overeenkomt met de door de reiziger verstrekte informatie, maar als er daarna geen boeking wordt gemaakt, bedraagt de vergoeding (advieskosten) per reisaanbieding EUR 50, -. De reiziger ontvangt een reisvoucher voor het bedrag van de advieskosten.


9.2 Als de reisagent diensten (bijv. Pakketreis, hotel, huurauto, schip, enz.) Boekt bij de respectievelijke touroperator of dienstverlener, bedraagt de vergoeding (servicekosten) per reiziger EUR 20.


9.3 Als de reisagent vluchten boekt bij de respectievelijke touroperator of serviceprovider, is het tarief (vluchtboekingstarief) per reiziger, afhankelijk van de totale vluchtprijs per persoon:
40 € tot 199 € totale vluchtprijs
50 € tot 399 € totale vluchtprijs
60 tot 599 EUR totale vluchtprijs
80 tot 799 EUR totale vluchtprijs
Totale vluchtprijs van EUR 100 tot EUR 999
€ 120 tot € 1.199 totale vluchtprijs
130 EUR vanaf een totale vluchtprijs van 1.200 EUR


9.4 Indien de reiziger de pakketreisovereenkomst in de zin van § 7 PRG aan een andere persoon wil overdragen, heeft de reisagent recht op de werkelijke en niet onredelijke kosten van de overdracht, maar in ieder geval op een verwerkingsvergoeding van EUR 30, -.


9.5 Voor wijzigingen (bijv. Omboeking, naamswijziging) die nodig zijn vanwege onjuiste of onvolledige informatie die door de reiziger is verstrekt, heeft de reisagent recht op de werkelijke en niet onredelijke kosten, in ieder geval EUR 20 per reiziger plus de omboekingskosten van de touroperator of dienstverlener, in overeenstemming met artikel 7 lid 2 PRG .
9.6 Indien diensten (bijv. Pakketreizen, hotels, huurauto's, schepen enz.) Worden geannuleerd door de respectievelijke touroperator of dienstverlener, bedraagt de vergoeding EUR 20 per reiziger en voor vluchten EUR 30 per reiziger.

10 Annulering
10.1 De reiziger kan zich op elk moment voor aanvang van de reis terugtrekken uit de reis. Doorslaggevend is de ontvangst van de opzegging door de reisagent. Er moet rekening worden gehouden met de gebruikelijke bedrijfs- en verwerkingstijden van de reisagent. De reiziger wordt geadviseerd de herroeping schriftelijk te melden.


10.2 In geval van annulering heeft de touroperator of dienstverlener recht op annuleringskosten in overeenstemming met de annulerings- en annuleringsvoorwaarden, die door de reiziger moeten worden betaald.
Voor hotelaccommodatie, vakantieappartementen, boottochten, dagtochten met de bus, speciale treinen en aanvullende diensten (zoals tickets etc.) gelden speciale voorwaarden.

 

Tot 42 dagen voor aankomst kan er kosteloos geannuleerd worden.

Kosten voor annulering vanaf 42 dagen voor vertrek tot aankomst

Van 42 tot 14 dagen voor vertrek 70% van overnachting bedrag 
Van 14 tot 07 dagen voor vertrek 90% van overnachting bedrag
Van 07 dagen tot vertrek 100% van overnachting bedrag


Reeds vooruit betaalde bedragen van skipassen, materiaalhuur en skilessen kan altijd tot 3 dagen van aankomst voor 100% terug betaald worden


10.3 Alle eerder in rekening gebrachte kosten van de reisagent worden niet terugbetaald in geval van herroeping.


10.4 Tenzij anders vermeld, bedragen de annulerings- / no-showkosten voor georganiseerde individuele diensten, bijbehorende reisdiensten en georganiseerde reispakketten of pakketreizen georganiseerd door Zillertal-reisen Oosterom GmbH zelf 100% van de reissom.

11 Levering - elektronische correspondentie
11.1 Het laatste adres dat aan de reisagent is opgegeven (bijv. E-mailadres) geldt als het aflever- / contactadres van de reiziger. Wijzigingen moeten onmiddellijk door de reiziger worden aangekondigd. Het wordt aanbevolen dat de reiziger het schriftelijke formulier gebruikt.


12 Overige bepalingen
12.1 Lijnvluchten: Luchtvaartmaatschappijen schrijven voor dat ze alle geboekte vluchtroutes gebruiken. Als een deel van de route niet wordt gebruikt, kan de luchtvaartmaatschappij de resterende vluchtroutes annuleren en een toeslag in rekening brengen. De reisagent aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van annulering en de daaropvolgende kosten voor de luchtvaartmaatschappij zijn voor rekening van de reiziger en komen voor rekening van de reiziger.


12.2 Informatieverplichting op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming: De door de reiziger verstrekte persoonsgegevens worden elektronisch verwerkt en gebruikt voor zover ze nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Alle persoonlijke gegevens van reizigers worden verwerkt in overeenstemming met de Oostenrijkse en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.